CoreBank
English

Rješenja

Rješenja

Rješenja

Rješenja

BANKSOFT International

Vlaška 79 /5
10 000 Zagreb
EU-Croatia

 
 

tel.: +385 1 4664 666

kontakt@banksoft.eu
sales@banksoft.eu

Upravljanje poslovnim procesimaUpravljanje poslovnim procesima

Modul BPMBank za upravljanje poslovnim procesima (Business Process Management - BPM) je baziran na open source BPM alatu Activiti i interface-u prema core banking sustavu ili drugim sustavima za dohvat podataka o računima, transakcijama, bonitetu, potraživanjima i sl. Modul se može prilagoditi i drugim standardnim BPM alatima u slučaju takve preferencije banke. 

Poslovni procesi se postavljaju sa definicijom inicirajućih zadataka te zatim prethodnih, sadašnjih i budućih zadataka za svaki segment poslovanja koji se želi automatizirati i pratiti. Korisnik može samostalno definirati i mijenjati uvjete pod kojim se završava prethodni zadatak i pokreće novi, za jednog ili više sudionika u poslovnom procesu, uz mogućnost postavljanja rokova i notifikacija za izvršenje pojedinog zadatka. Iz podataka prikupljenih kod provođenja zadataka, od strane raznih sudionika procesa, se mogu kreirati pregledi i izvješća koji pomažu mjerenju prosječnog vremena za pojedine poslove, pronalasku "uskih grla", kritičnih točaka u procesu i slično.

Dobro definiran i postavljen poslovni tok omogućava više ili manje fleksibilnosti kod provođenja, ovisno od želje banke, a velika je pomoć kod upravljanja bankom i kvalitetom usluga prema klijentima banke te uvelike olakšava reviziju poslovanja banke od strane regulatora ili neovisnih revizora.

Primjer naših poslovnih modula baziranih na BPM alatu:

  •     Obrada zahtjeva za kredit - za fizičke i pravne osobe
  •     Naplata potraživanja - za fizičke i pravne osobe 
  •     Upravljanje operativnim i drugim rizicima - evidencija rizika, procjena rizika, praćenje rizika

 Bilo koji drugi segment poslovanja koji banka odluči pokriti sa BPM metodologijom se može automatizirati.  Za više informacija:  sales@banksoft.eu

Slatinska banka
Istarska kreditna banka
Splitska banka
Jadranska banka
Kreditna banka Zagreb
Veneto banka
2012 World Finance Technology Award
Bosna Bank International
BKS Bank
Millikart
Croatia bank
Credo banka
Obrtničko štedna banka
Universal Capital Bank
Pasha Bank